Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Stenqvist Menü  Stenqvist Kontakt
Stenqvist Logo
Verpackungsproduzent
overlay

OWS


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez Stenqvist Poland sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy, włącznie z dostawami częściowymi, uzupełniającymi lub zastępczymi i mają do nich zastosowanie, chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.2. Definicje zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw oznaczają:

1.2.1. OWSiD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw
1.2.2. Dostawca – Stenqvist Poland sp. z o.o. z siedzibą w Witnicy
1.2.3. Kupujący – każdy podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który skierował do Dostawcy zapytanie ofertowe i/lub do którego Dostawca skierował zaproszenie do zawarcia umowy.

1.3. OWSiD są opublikowane na stronie internetowej Dostawcy: www.stenqvist.pl w zakładce: „dane firmy”, gdzie są one do pobrania w formie pliku pdf oraz w siedzibie Dostawcy w Witnicy.

1.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWSiD. W takiej sytuacji informacja o zmianie OWSiD zostanie opublikowana na stronie internetowej Dostawcy: www.stenqvist.pl oraz w siedzibie Dostawcy w terminie 21 dni przed wejściem w życie planowanych zmian wraz z treścią zmienianych OWSiD.

2. Oferty.

2.1. Propozycja sprzedaży złożona Kupującemu przez Dostawcę nie stanowi wiążącej Sprzedawcę oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz ogólny zamiar zawarcia w przyszłości umowy (zaproszenie do zwarcia umowy), nawet jeśli propozycja ta nazwana jest „ofertą” i stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe Kupującego. Takie też znaczenie należy przypisać sformułowaniu „oferta” występującemu w niniejszych OWSiD.

2.2. Ceny sugerowane w ofertach nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

2.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach sugerowanych w ofertach w przypadku wzrostu cen materiałów i surowców oraz zaistnienia innych, istotnych okoliczności mogących wpłynąć na wzrost kosztów wytworzenia produktów.

2.4. Sugerowane w ofertach terminy dostaw mają charakter wyłącznie przybliżony i informacyjny i nie wiążą Dostawcy.

3. Zamówienia

3.1. Jeżeli Kupujący akceptuje sugerowane warunki zawarcia umowy wskazane w ofercie Dostawcy, składa Kupującemu zamówienie w formie pisemnej, mailowej, faksem lub innej zwyczajowo przyjętej.

3.2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:

3.2.1. nazwę Kupującego, adres, numer NIP, numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
3.2.2. powołanie się na ewentualną ofertę Dostawcy,
3.2.3. rodzaj i ilość zamówionych towarów,
3.2.4. ceny i warunki płatności,
3.2.5. terminy, miejsce i warunki dostawy,
3.2.6. inne ustalone miedzy stronami warunki umowy,
3.2.7. imię i nazwisko osoby składającej zamówienie i osoby do kontaktu.

3.3. Zamówienie jest wiążące dla Dostawcy, jeśli je potwierdzi Kupującemu w formie pisemnej, mailowej lub faksem; z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w zamówieniu. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.

3.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się i akceptację oraz wyrażenie zgody na związanie się OWSiD Dostawcy.

3.5. Przyjmuje się, że osoby podpisujące zamówienie są uprawnione do składania zamówień w imieniu Kupującego.

3.6. W przypadku przyjęcia zmówienia przez Dostawcę z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, chyba że przedstawi do nich niezwłocznie swoje uwagi. Niezwłoczne zgłoszenie uwag przez Kupującego traktuje się jako nowe zamówienie, a postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio.

3.7. Dostawca może odstąpić od realizacji przyjętego zamówienia, jeśli z przyczyn niezależnych od Dostawcy, w szczególności z powodu siły wyższej lub okoliczności dotyczących poddostawców Dostawcy, dostawa byłaby niemożliwa lub nadmiernie utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami dla Dostawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia. W takiej sytuacji Dostawca poinformuje Kupującego odstąpieniu w formie pisemnej, mailowej lub faksem.

4. Ceny i Warunki płatności.

4.1. Ceny produktów podawane przez Dostawcę nie obejmują podatku VAT.

4.2. Za obowiązujące przyjmuje się warunki płatności ustalone przez strony i podane na właściwej fakturze. Jeśli nie zostały one jednoznacznie wskazane za wiążący uznaje się 30 dniowy termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury przez Dostawcę. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego obowiązującego terminu płatności Dostawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

4.3. Jeżeli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, odbioru towarów w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być uiszczone przez Kupującego tak, jakby dostawa odbyła się zgodnie z terminem.

4.4. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń lub reklamacji co do zrealizowanej dostawy oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymują biegu terminu wymagalności płatności za te dostawy, chyba że strony wyraźnie uzgodnią inaczej.

4.5. Kupujący nie ma prawa wstrzymania płatności ani potrącenia swoich wierzytelności z wierzytelnościami Dostawcy.

4.6. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

4.7. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania zapłaty lub jeżeli zalega z zapłatą, Dostawca może – przed wydaniem towaru i bez względu na uprzednio uzgodnione terminy płatności i dostaw - uzależnić realizację dostaw (dalszych dostaw) od uiszczenia zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia takich należności.

5. Dostawy.

5.1. Dostawa następuje przez odbiór towaru przez Kupującego z magazynu Dostawcy (w formule EXW - loco magazyn Dostawcy) lub przez dostawę towaru na koszt Dostawcy do miejsca wskazanego przez Kupującego (w formule DDU), według uzgodnień między stronami.

5.2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Dostawcy, np. zdarzenia siły wyższej, wojny, strajku, nieterminowej dostawy surowców do Dostawcy lub nieprzewidywalnego zakłócenia w pracy Dostawcy, np. szkody i ograniczenia w transporcie, a w tym blokady dróg, niedobory energii elektrycznej.

5.3. Jeżeli realizacja zmówienia uzależniona jest podjęcia odpowiednich działań przez Kupującego (np. wpłata zaliczki, przekazanie wzorów), wówczas termin dostawy może przedłużyć się odpowiednio o czas, w którym Kupujący tych działań nie podjął.

5.4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli do jego upływu towar został postawiony do dyspozycji Kupującego w magazynie Dostawcy lub został dostarczony Kupującemu przez Dostawcę.

5.5. W przypadku braku odbioru towaru z magazynu Dostawcy Dostawca może dostarczyć Kupującemu towar na koszt i ryzyko Kupującego z żądaniem zapłaty, oraz obciążyć go wszelkimi kosztami związanymi z opóźnieniem w odbiorze. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonego towaru Dostawca ma prawo wyładować towar na koszt i ryzyko Kupującego i obciążyć go wszelkimi kosztami związanymi z opóźnieniem w odbiorze. Powyższe regulacje nie wyłączają innych roszczeń Dostawcy z tego tytułu wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

5.6. Po przyjęciu zamówienia przez Dostawcę, Dostawca ma prawo zrealizowania dostawy z żądaniem zapłaty bez względu na późniejsze dyspozycje Kupującego zmierzające do odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

6. Dostawy częściowe.

6.1. W przypadku uzgodnienia między stronami dostaw częściowych, wymagających czasowego magazynowania towarów przez Dostawcę, Kupujący zobowiązuje się do całkowitego odbioru towaru z magazynów Dostawcy w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Po upływie w/w okresu magazynowania Dostawca ma prawo do dostarczenia towaru Kupującemu wraz z żądaniem zapłaty, co nie wyklucza dalej idących roszczeń Dostawcy przewidzianych przepisami prawa.

7. Tolerancje.

7.1. Ze względu na charakter oferowanych wyrobów oraz specyfikę procesu technologicznego Dostawca zastrzega sobie:
- margines dokładności ilościowej na poziomie +/- 10% realizowanej dostawy;
- margines dokładności w wymiarach produktu:
- na poziomie +/- 2 mm. odrębnie dla szerokości oraz fałdy i +/- 5mm. dla długości torebek;
- na poziomie +/- 5% dla szerokości i długości arkuszy;
- na poziomie +/- 2mm dla szerokości rolek;
- margines dokładności dotyczący grubości materiału na poziomie +/- 5%;

7.2. Ponadto, Dostawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z ogólnie przyjętych we fleksografii tolerancji odnośnie nadruku, zarówno pod względem jego umiejscowienia, jak również odchyleń kolorystycznych, na które wpływ ma jakość oraz grubość podłoża drukowego. Drobne odchylenia kolorystyczne są dopuszczalne i nie będą stanowić podstaw do reklamacji. Dotyczy to również sytuacji, kiedy jako wzór została dostarczona próbka towaru.

8. Reklamacje i odpowiedzialność za wady.

8.1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad, a w przypadku ich wystąpienia towar wymienić lub usunąć wadę. Dostawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku niewłaściwego jego użytkowania lub przechowywania przez Kupującego.

8.2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilości i jakości oraz zgodności z zamówieniem, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, natychmiast po jego otrzymaniu.
W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu wymagany jest stosowny zapis na dokumentach przewozowych.

8.3. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie na piśmie w terminach podanych poniżej:
- ilościowe i jakościowe (dotyczące wad widocznych) oraz niezgodności z zamówieniem
–niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Kupującego;
- jakościowe (dotyczące wad ukrytych)
– nie później niż 30 dni od daty otrzymania towaru. Uchybienie tym terminom powoduje utratę uprawnień z rękojmi.

8.4. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Dostawcy.

9. Zastrzeżenie prawa własności.

9.1. Do momentu otrzymania pełnej zapłaty Dostawca pozostaje jedynym właścicielem towaru i zachowuje prawo do rozporządzania nim.

9.2. Własnością Kupującego pozostają natomiast przekazane Dostawcy projekty, próbki oraz inne materiały niezbędne do realizacji umowy. Klisze fotopolimerowe, o ile nie zostały wykonane na koszt Kupującego, pozostają własnością Dostawcy.

10. Rozstrzyganie sporów.

10.1. Do rozstrzygania sporów powstałych między Dostawcą i Kupującym zastosowanie ma prawo polskie.

10.2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Dostawcy.

11. Wejście w życie.

11.1. Niniejsze OWSiD obowiązują od dnia 1 czerwca 2013.